Registracija podjetja ali s.p.  Brezplačne e-novice  
   Informacije že delujočim podjetjem  Izobraževanja na točki VEM  
 
Novice
 Pogoji za nekatere posebne dejavnosti
AVTO ŠOLA
80.410 Dejavnost vozniških šol

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike. Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena zakona ter drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vpiše v register avtošol - 158. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4 in 139/06 – ZORed). 

POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE
64.920 – Drugo kreditiranje

Dajalec kreditov, ki mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, mora na Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov vložiti pisni zahtevek za izdajo dovoljenja – 22. člen Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 – UPB1).

Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi potrošniško kreditiranje) na območju Republike Slovenije, le če pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno dovoljenje skladno z 88 členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06). 

DEJAVNOST ORGANIZIRANJA IN PRODAJE TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi licence, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Register izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom vodi Gospodarska zbornica Slovenije- 35. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04). 

DEJAVNOST PRIDELAVE IN DODELAVE SEMEN IN SADIK
01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi Fitosanitarna uprava RS- 5. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list RS, št. 25/05- UPB1). Uprava odloči o vpisu v register dobaviteljev z odločbo (7. člen). 

DEJAVNOST TURISTIČNIH VODNIKOV IN TURISTIČNIH SPREMLJEVALCEV
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

Turistični vodnik ali spremljevalec je lahko oseba, ki po opravljenem preizkusu znanja pridobi izkaznico Gospodarske zbornica Slovenije- 39. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04). 

GOSTINSTVO
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)

Oseba, ki želi opravljati katerokoli gostinko dejavnost, mora predhodno izpolnjevati pogoje, predpisane z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 - UPB1 in 60/07) - velja torej za vse gostinske dejavnosti (11. člen).
Nastanitveni gostinski obrati morajo pridobiti tudi odločbo o kategorizaciji, ki jo prav tako izda za gostinstvo pristojna enota upravne enote - 11. člen Zakona o gostinstvu
Gostinska dejavnost se opravlja kot obrti podobna dejavnost le, če jo opravlja gostinec kot samostojni podjetnik posameznik v gostinskem obratu penzion, restavracija, gostilna, slaščičarna, kavarna in okrepčevalnica- pridobiti je potrebno obrtno dovoljenje, ki ga izda Obrtna zbornica Slovenije - 5. člen Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04- UPB1 in 60/07)
Priglasitev obratovalnega časa se opravi pri za gostinstvo pristojnem organu lokalne skupnosti - 12. člen Zakona o gostinstvu. 

IZDAJANJE MEDIJEV
22.120 Izdajanje časopisov

izdajatelj medija mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri ministrstvu zaradi vpisa v razvid medijev- 12. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) 

IZVAJANJE STORITEV SOCIALNEGA VARSTVA
85.311 Dejavnost domov za starejše
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti

Storitve socialnega varstva, ki so opredeljene kot javna služba, lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo podeli ministrstvo, pristojno za socialno varstvo (za dejavnosti iz prvega odstavka 43. člena ZSV) oziroma občina (drugi odstavek 43. člena ZSV). Storitve socialnega varstva izven mreže javne službe, pa lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje ministrstvo, pristojno za socialno varstvo in so vpisane v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.

85.321 Dejavnost centrov za socialno delo

CSD opravljalo naloge, ki so centrom poverjene kot javna pooblastila, ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi – po Zakonu o socialnem varstvu opravljajo centri štiri socialnovarstvene storitve (in za občino eno), ki se vse lahko opravljajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za delo.

85.322 Dejavnost invalidskih organizacij

Delovanje teh organizacij je vezano na Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
Vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije lahko vloži društvo ali zveza društev na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (12. člen zakona). Vlogi za pridobitev statusa je potrebno priložiti dokazila iz 13. člena zakona. 

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami

Ministrstvo, pristojno za prostor, izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu Zakona o nepremičninskem posredovanju in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana - 7. člen Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in 50/06 - ZMVN). 

NOVINAR
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev- 22. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) 

OBRTNA DEJAVNOST
Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja, ki ga izda Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in vpisa v obrtni register, ki ga vodi OZS - 6. člen Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 - UPB1) 

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOBODAJALCEV
55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom

Fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva, se mora tudi vpisati v register sobodajalcev pri za gostinstvo pristojni enoti upravne enote - 14. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – UPB1 in 60/07), po 20. 1. 2008 pa le v Poslovni register Slovenije. 

OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo v skladu z določbo 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/2007 – UPB1) in ob upoštevanju Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/2002). Pred pričetkom opravljanja dela je posameznik dolžan osebno dopolnilno delo priglasiti pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. 

PREVOZNIŠTVO
60.240 Cestni tovorni promet
60.2 Drug kopenski promet
60.2 Drug kopenski promet
60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
60.21 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah

Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS ali z dovoljenjem Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS – Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 05/07 – popravek).
PROJEKTIRANJE
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje

Posebno dovoljenje za opravljanje same dejavnosti ni predpisano, je pa z 28. členom ZGO-1 določeno, da je projektant lahko pravna ali fizična oseba, ki ima v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot s.p. takšno dejavnost priglašeno. Če sam samostojni podjetnik posameznik ali ustanovitelji gospodarske družbe ne izpolnjujejo pogojev za odgovornega projektanta, mora imeti takšna pravna ali fizična oseba pri opravljanju dejavnosti zagotovljeno sodelovanje ustreznega števila odgovornih projektantov.
Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik (pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali pri Inženirski zbornici Slovenije)- 45. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US IN 120/06 – odl. US.) 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti
73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije in ter zasebni raziskovalci- 6. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB1 in 61/06 – ZDru-1).
Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno opravljenem postopku izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost, z odločbo (38. člen). Organizacije, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, se vpišejo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti - Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 – in 122/06) - velja za celotno skupino pod šifro K 73.
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (zasebni raziskovalec) se na podlagi vloge vpiše v register zasebnih raziskovalcev. Register vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije- 2. člen Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05 in 5/07). 

TRGOVINA 
Za opravljanje trgovinske dejavnosti ni potrebno pridobiti nobenega dovoljenja, razen za:
- prodajo blaga na premičnih stojnicah- treba je pridobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti- 45. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93 (34/93 - popr.), 57/93 in 110/02).
- prodajo blaga s prodajnimi avtomati- trgovec mora dobiti soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti- 54. člen Pravilnika,
- potujoča prodajalna- trgovec opravlja prodajo na podlagi soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti- 57. člen Pravilnika,
- in za posamezne trgovinske dejavnosti, kjer je to predpisano s posebnim predpisom.

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami - 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije, opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) - 3. člen Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za kemikalije - 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03 in 47/04 - ZdZPZ)) in 3. člen Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet - (Uradni list RS, št. 114/03).

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

Za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge izdaja organ, pristojen za kemikalije licence oziroma registracije. Izvajalci morajo pridobiti licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. 

ZAVAROVALNI POSLI
66.0 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja

Z zavarovalniškimi posli se lahko ukvarja pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov - 1. člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2 in 9/07).
Z zavarovalnimi posli se lahko ukvarja tudi podružnica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor in zavarovalnica države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom pooblaščena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba ali kot družba za vzajemno zavarovanje. 

ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE
67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu, skladih

Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko opravlja samo zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Dovoljenje izda Agencija za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov - 227. člen Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2 in 9/07).
 
vpisana: 08.10.2007    avtor: Data d.o.o.  
 
  Naslednja: Koliko si lahko izplačamo stroškov za prehrano?
  Prejšnja: Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta
Iskalnik po strani
 

Lokacije svetovalnih pisarn

VEM TOČKA DATA


Data d.o.o.
Dunajska 136 (zemljevid)
SI-1000 Ljubljana
T: 01 6001 530
F: 01 6001 545
http://www.data.si

http://registracija-podjetja.si/

URADNE URE
pon - pet
8:30 do 16:30

Za registracijo podjetja ali svetovanje, pokličite ali pišite za termin.

DŠ: SI36402915
TRR:04302-0001021491
TRR:34000-1001513336 


TA SPLETNA STRAN SE DOPOLNJUJE S SPLETNO STRANJO
www.data.si

 

Projekt sofinancira Evropska unija (program Phare 2003 - ekonomska in socialna kohezija), nacionalni koordinator je Ministrstvo za gospodarstvo RS.